โรงเรียนวัดธรรมสถิต (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
64
จำนวน(คน) 4 7 6 6 5 36
ร้อยละ 6.25 % 10.94 % 9.38 % 9.38 % 7.81 % 56.25 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 4 6 7 4 4 59
ร้อยละ 4.76 % 7.14 % 8.33 % 4.76 % 4.76 % 70.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 148 คน
จำนวน(คน) 8 13 13 10 9 95
ร้อยละ 5.41 % 8.78 % 8.78 % 6.76 % 6.08 % 64.19 %

148 : 8 , 13 , 13 , 10 , 9 , 95...5.41 , 8.78 , 8.78 , 6.76 , 6.08 , 64.19 = 53 : 35.81
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 148 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 35.81%

Powered By www.thaieducation.net