โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง) (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
87
จำนวน(คน) 4 25 1 0 0 57
ร้อยละ 4.60 % 28.74 % 1.15 % 0.00 % 0.00 % 65.52 %
ระดับประถมศึกษา
222
จำนวน(คน) 3 18 29 0 0 172
ร้อยละ 1.35 % 8.11 % 13.06 % 0.00 % 0.00 % 77.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
146
จำนวน(คน) 6 3 22 0 0 115
ร้อยละ 4.11 % 2.05 % 15.07 % 0.00 % 0.00 % 78.77 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 455 คน
จำนวน(คน) 13 46 52 0 0 344
ร้อยละ 2.86 % 10.11 % 11.43 % 0.00 % 0.00 % 75.60 %

309 : 7 , 43 , 30 , 0 , 0 , 229...2.27 , 13.92 , 9.71 , 0.00 , 0.00 , 74.11 = 80 : 25.89
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 455 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 111 คน คิดเป็นร้อยละ 24.40%

Powered By www.thaieducation.net