โรงเรียนวัดตากวน (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
140
จำนวน(คน) 14 8 15 4 4 95
ร้อยละ 10.00 % 5.71 % 10.71 % 2.86 % 2.86 % 67.86 %
ระดับประถมศึกษา
390
จำนวน(คน) 26 24 39 6 6 289
ร้อยละ 6.67 % 6.15 % 10.00 % 1.54 % 1.54 % 74.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 530 คน
จำนวน(คน) 40 32 54 10 10 384
ร้อยละ 7.55 % 6.04 % 10.19 % 1.89 % 1.89 % 72.45 %

530 : 40 , 32 , 54 , 10 , 10 , 384...7.55 , 6.04 , 10.19 , 1.89 , 1.89 , 72.45 = 146 : 27.55
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 530 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 146 คน คิดเป็นร้อยละ 27.55%

Powered By www.thaieducation.net