โรงเรียนบ้านมาบตาพุด (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
405
จำนวน(คน) 14 15 46 29 41 260
ร้อยละ 3.46 % 3.70 % 11.36 % 7.16 % 10.12 % 64.20 %
ระดับประถมศึกษา
1571
จำนวน(คน) 52 23 281 83 50 1082
ร้อยละ 3.31 % 1.46 % 17.89 % 5.28 % 3.18 % 68.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1976 คน
จำนวน(คน) 66 38 327 112 91 1342
ร้อยละ 3.34 % 1.92 % 16.55 % 5.67 % 4.61 % 67.91 %

1976 : 66 , 38 , 327 , 112 , 91 , 1342...3.34 , 1.92 , 16.55 , 5.67 , 4.61 , 67.91 = 634 : 32.09
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1976 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 634 คน คิดเป็นร้อยละ 32.09%

Powered By www.thaieducation.net