โรงเรียนวัดในไร่ (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
75
จำนวน(คน) 6 5 5 1 0 58
ร้อยละ 8.00 % 6.67 % 6.67 % 1.33 % 0.00 % 77.33 %
ระดับประถมศึกษา
221
จำนวน(คน) 8 12 15 2 0 184
ร้อยละ 3.62 % 5.43 % 6.79 % 0.90 % 0.00 % 83.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
176
จำนวน(คน) 0 3 12 0 0 161
ร้อยละ 0.00 % 1.70 % 6.82 % 0.00 % 0.00 % 91.48 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 472 คน
จำนวน(คน) 14 20 32 3 0 403
ร้อยละ 2.97 % 4.24 % 6.78 % 0.64 % 0.00 % 85.38 %

296 : 14 , 17 , 20 , 3 , 0 , 242...4.73 , 5.74 , 6.76 , 1.01 , 0.00 , 81.76 = 54 : 18.24
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 472 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 14.62%

Powered By www.thaieducation.net