โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
99
จำนวน(คน) 9 5 5 4 1 75
ร้อยละ 9.09 % 5.05 % 5.05 % 4.04 % 1.01 % 75.76 %
ระดับประถมศึกษา
384
จำนวน(คน) 18 16 75 6 26 243
ร้อยละ 4.69 % 4.17 % 19.53 % 1.56 % 6.77 % 63.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 483 คน
จำนวน(คน) 27 21 80 10 27 318
ร้อยละ 5.59 % 4.35 % 16.56 % 2.07 % 5.59 % 65.84 %

483 : 27 , 21 , 80 , 10 , 27 , 318...5.59 , 4.35 , 16.56 , 2.07 , 5.59 , 65.84 = 165 : 34.16
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 483 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 165 คน คิดเป็นร้อยละ 34.16%

Powered By www.thaieducation.net