โรงเรียนวัดกรอกยายชา (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
104
จำนวน(คน) 3 2 2 0 0 97
ร้อยละ 2.88 % 1.92 % 1.92 % 0.00 % 0.00 % 93.27 %
ระดับประถมศึกษา
397
จำนวน(คน) 4 3 2 2 2 384
ร้อยละ 1.01 % 0.76 % 0.50 % 0.50 % 0.50 % 96.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 501 คน
จำนวน(คน) 7 5 4 2 2 481
ร้อยละ 1.40 % 1.00 % 0.80 % 0.40 % 0.40 % 96.01 %

501 : 7 , 5 , 4 , 2 , 2 , 481...1.40 , 1.00 , 0.80 , 0.40 , 0.40 , 96.01 = 20 : 3.99
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 501 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 3.99%

Powered By www.thaieducation.net