โรงเรียนวัดเนินพระ (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
211
จำนวน(คน) 12 16 42 0 0 141
ร้อยละ 5.69 % 7.58 % 19.91 % 0.00 % 0.00 % 66.82 %
ระดับประถมศึกษา
693
จำนวน(คน) 30 19 96 0 0 548
ร้อยละ 4.33 % 2.74 % 13.85 % 0.00 % 0.00 % 79.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 904 คน
จำนวน(คน) 42 35 138 0 0 689
ร้อยละ 4.65 % 3.87 % 15.27 % 0.00 % 0.00 % 76.22 %

904 : 42 , 35 , 138 , 0 , 0 , 689...4.65 , 3.87 , 15.27 , 0.00 , 0.00 , 76.22 = 215 : 23.78
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 904 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 215 คน คิดเป็นร้อยละ 23.78%

Powered By www.thaieducation.net