โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 4 1 2 1 2 22
ร้อยละ 12.50 % 3.13 % 6.25 % 3.13 % 6.25 % 68.75 %
ระดับประถมศึกษา
346
จำนวน(คน) 16 11 38 6 5 270
ร้อยละ 4.62 % 3.18 % 10.98 % 1.73 % 1.45 % 78.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
128
จำนวน(คน) 5 4 20 9 10 80
ร้อยละ 3.91 % 3.13 % 15.63 % 7.03 % 7.81 % 62.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 506 คน
จำนวน(คน) 25 16 60 16 17 372
ร้อยละ 4.94 % 3.16 % 11.86 % 3.16 % 3.36 % 73.52 %

378 : 20 , 12 , 40 , 7 , 7 , 292...5.29 , 3.17 , 10.58 , 1.85 , 1.85 , 77.25 = 86 : 22.75
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 506 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 134 คน คิดเป็นร้อยละ 26.48%

Powered By www.thaieducation.net