โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 31
ร้อยละ 5.56 % 2.78 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 86.11 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 2 2 4 1 2 95
ร้อยละ 1.89 % 1.89 % 3.77 % 0.94 % 1.89 % 89.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 142 คน
จำนวน(คน) 4 3 6 1 2 126
ร้อยละ 2.82 % 2.11 % 4.23 % 0.70 % 1.41 % 88.73 %

142 : 4 , 3 , 6 , 1 , 2 , 126...2.82 , 2.11 , 4.23 , 0.70 , 1.41 , 88.73 = 16 : 11.27
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 142 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 11.27%

Powered By www.thaieducation.net