โรงเรียนบ้านชะวึก (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 4 3 3 1 0 18
ร้อยละ 13.79 % 10.34 % 10.34 % 3.45 % 0.00 % 62.07 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 10 5 13 5 2 64
ร้อยละ 10.10 % 5.05 % 13.13 % 5.05 % 2.02 % 64.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128 คน
จำนวน(คน) 14 8 16 6 2 82
ร้อยละ 10.94 % 6.25 % 12.50 % 4.69 % 1.56 % 64.06 %

128 : 14 , 8 , 16 , 6 , 2 , 82...10.94 , 6.25 , 12.50 , 4.69 , 1.56 , 64.06 = 46 : 35.94
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 35.94%

Powered By www.thaieducation.net