โรงเรียนวัดนาตาขวัญ (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 3 1 1 1 3 39
ร้อยละ 6.25 % 2.08 % 2.08 % 2.08 % 6.25 % 81.25 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 2 2 1 1 2 76
ร้อยละ 2.38 % 2.38 % 1.19 % 1.19 % 2.38 % 90.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 5 3 2 2 5 115
ร้อยละ 3.79 % 2.27 % 1.52 % 1.52 % 3.79 % 87.12 %

132 : 5 , 3 , 2 , 2 , 5 , 115...3.79 , 2.27 , 1.52 , 1.52 , 3.79 , 87.12 = 17 : 12.88
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 12.88%

Powered By www.thaieducation.net