โรงเรียนอนุบาลระยอง (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
654
จำนวน(คน) 16 22 69 38 54 455
ร้อยละ 2.45 % 3.36 % 10.55 % 5.81 % 8.26 % 69.57 %
ระดับประถมศึกษา
2624
จำนวน(คน) 143 26 499 169 261 1526
ร้อยละ 5.45 % 0.99 % 19.02 % 6.44 % 9.95 % 58.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 3278 คน
จำนวน(คน) 159 48 568 207 315 1981
ร้อยละ 4.85 % 1.46 % 17.33 % 6.31 % 9.61 % 60.43 %

3278 : 159 , 48 , 568 , 207 , 315 , 1981...4.85 , 1.46 , 17.33 , 6.31 , 9.61 , 60.43 = 1297 : 39.57
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 3278 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 1297 คน คิดเป็นร้อยละ 39.57%

Powered By www.thaieducation.net