โรงเรียนชุมชนวัดทับมา (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
516
จำนวน(คน) 53 29 89 3 1 341
ร้อยละ 10.27 % 5.62 % 17.25 % 0.58 % 0.19 % 66.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
320
จำนวน(คน) 27 5 49 0 1 238
ร้อยละ 8.44 % 1.56 % 15.31 % 0.00 % 0.31 % 74.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 836 คน
จำนวน(คน) 80 34 138 3 2 579
ร้อยละ 9.57 % 4.07 % 16.51 % 0.36 % 0.24 % 69.26 %

516 : 53 , 29 , 89 , 3 , 1 , 341...10.27 , 5.62 , 17.25 , 0.58 , 0.19 , 66.09 = 175 : 33.91
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 836 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 257 คน คิดเป็นร้อยละ 30.74%

Powered By www.thaieducation.net