โรงเรียนวัดยายดา (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 37
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.50 % 0.00 % 0.00 % 92.50 %
ระดับประถมศึกษา
175
จำนวน(คน) 6 4 12 0 0 153
ร้อยละ 3.43 % 2.29 % 6.86 % 0.00 % 0.00 % 87.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 215 คน
จำนวน(คน) 6 4 15 0 0 190
ร้อยละ 2.79 % 1.86 % 6.98 % 0.00 % 0.00 % 88.37 %

215 : 6 , 4 , 15 , 0 , 0 , 190...2.79 , 1.86 , 6.98 , 0.00 , 0.00 , 88.37 = 25 : 11.63
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 215 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 11.63%

Powered By www.thaieducation.net