โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 41
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.65 % 0.00 % 0.00 % 95.35 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 86
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.37 % 0.00 % 0.00 % 96.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 127
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.79 % 0.00 % 0.00 % 96.21 %

132 : 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 127...0.00 , 0.00 , 3.79 , 0.00 , 0.00 , 96.21 = 5 : 3.79
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.79%

Powered By www.thaieducation.net