โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 0 1 6 1 0 37
ร้อยละ 0.00 % 2.22 % 13.33 % 2.22 % 0.00 % 82.22 %
ระดับประถมศึกษา
167
จำนวน(คน) 6 11 21 3 0 126
ร้อยละ 3.59 % 6.59 % 12.57 % 1.80 % 0.00 % 75.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 212 คน
จำนวน(คน) 6 12 27 4 0 163
ร้อยละ 2.83 % 5.66 % 12.74 % 1.89 % 0.00 % 76.89 %

212 : 6 , 12 , 27 , 4 , 0 , 163...2.83 , 5.66 , 12.74 , 1.89 , 0.00 , 76.89 = 49 : 23.11
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 212 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 23.11%

Powered By www.thaieducation.net