โรงเรียนบ้านไร่จันดี (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
77
จำนวน(คน) 15 5 5 6 7 39
ร้อยละ 19.48 % 6.49 % 6.49 % 7.79 % 9.09 % 50.65 %
ระดับประถมศึกษา
238
จำนวน(คน) 22 18 35 8 11 144
ร้อยละ 9.24 % 7.56 % 14.71 % 3.36 % 4.62 % 60.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 315 คน
จำนวน(คน) 37 23 40 14 18 183
ร้อยละ 11.75 % 7.30 % 12.70 % 4.44 % 5.71 % 58.10 %

315 : 37 , 23 , 40 , 14 , 18 , 183...11.75 , 7.30 , 12.70 , 4.44 , 5.71 , 58.10 = 132 : 41.90
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 315 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 132 คน คิดเป็นร้อยละ 41.90%

Powered By www.thaieducation.net