โรงเรียนวัดหนองสุ่ม (สพป.สิงห์บุรี) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัฒน์สิตา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 13
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
ระดับประถมศึกษา
44
จำนวน(คน) 1 2 9 2 0 30
ร้อยละ 2.27 % 4.55 % 20.45 % 4.55 % 0.00 % 68.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
21
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 18
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 81 คน
จำนวน(คน) 3 2 13 2 0 61
ร้อยละ 3.70 % 2.47 % 16.05 % 2.47 % 0.00 % 75.31 %

60 : 2 , 2 , 11 , 2 , 0 , 43...3.33 , 3.33 , 18.33 , 3.33 , 0.00 , 71.67 = 17 : 28.33
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 81 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 24.69%

Powered By www.thaieducation.net