โรงเรียนวัดเสือข้าม (สพป.สิงห์บุรี) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัฒน์สิตา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 7 3 5 0 0 11
ร้อยละ 26.92 % 11.54 % 19.23 % 0.00 % 0.00 % 42.31 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 6 6 14 1 0 52
ร้อยละ 7.59 % 7.59 % 17.72 % 1.27 % 0.00 % 65.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
21
จำนวน(คน) 3 0 5 0 0 13
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 23.81 % 0.00 % 0.00 % 61.90 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 126 คน
จำนวน(คน) 16 9 24 1 0 76
ร้อยละ 12.70 % 7.14 % 19.05 % 0.79 % 0.00 % 60.32 %

105 : 13 , 9 , 19 , 1 , 0 , 63...12.38 , 8.57 , 18.10 , 0.95 , 0.00 , 60.00 = 42 : 40.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 126 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 39.68%

Powered By www.thaieducation.net