โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม (สพป.สิงห์บุรี) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัฒน์สิตา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 5 6 7 3 2 16
ร้อยละ 12.82 % 15.38 % 17.95 % 7.69 % 5.13 % 41.03 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 8 7 15 8 3 48
ร้อยละ 8.99 % 7.87 % 16.85 % 8.99 % 3.37 % 53.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 5 12 6 5 2 34
ร้อยละ 7.81 % 18.75 % 9.38 % 7.81 % 3.13 % 53.13 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 192 คน
จำนวน(คน) 18 25 28 16 7 98
ร้อยละ 9.38 % 13.02 % 14.58 % 8.33 % 3.65 % 51.04 %

128 : 13 , 13 , 22 , 11 , 5 , 64...10.16 , 10.16 , 17.19 , 8.59 , 3.91 , 50.00 = 64 : 50.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 192 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 94 คน คิดเป็นร้อยละ 48.96%

Powered By www.thaieducation.net