โรงเรียนวัดตุ้มหู (สพป.สิงห์บุรี) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัฒน์สิตา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 0 0 6 1 0 15
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 27.27 % 4.55 % 0.00 % 68.18 %
ระดับประถมศึกษา
59
จำนวน(คน) 0 0 0 1 0 58
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 1.69 % 0.00 % 98.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 38
ร้อยละ 2.44 % 0.00 % 4.88 % 0.00 % 0.00 % 92.68 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 1 0 8 2 0 111
ร้อยละ 0.82 % 0.00 % 6.56 % 1.64 % 0.00 % 90.98 %

81 : 0 , 0 , 6 , 2 , 0 , 73...0.00 , 0.00 , 7.41 , 2.47 , 0.00 , 90.12 = 8 : 9.88
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 9.02%

Powered By www.thaieducation.net