โรงเรียนวัดท่าอิฐ (สพป.สิงห์บุรี) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัฒน์สิตา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 1 0 4 2 1 7
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 26.67 % 13.33 % 6.67 % 46.67 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 4 4 0 8 0 53
ร้อยละ 5.80 % 5.80 % 0.00 % 11.59 % 0.00 % 76.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 2 0 5 2 0 33
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 11.90 % 4.76 % 0.00 % 78.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 126 คน
จำนวน(คน) 7 4 9 12 1 93
ร้อยละ 5.56 % 3.17 % 7.14 % 9.52 % 0.79 % 73.81 %

84 : 5 , 4 , 4 , 10 , 1 , 60...5.95 , 4.76 , 4.76 , 11.90 , 1.19 , 71.43 = 24 : 28.57
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 126 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 26.19%

Powered By www.thaieducation.net