โรงเรียนวัดบางปูน (สพป.สิงห์บุรี) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัฒน์สิตา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 1 0 5 0 0 20
ร้อยละ 3.85 % 0.00 % 19.23 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 2 0 15 0 0 66
ร้อยละ 2.41 % 0.00 % 18.07 % 0.00 % 0.00 % 79.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 1 1 8 0 0 51
ร้อยละ 1.64 % 1.64 % 13.11 % 0.00 % 0.00 % 83.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 170 คน
จำนวน(คน) 4 1 28 0 0 137
ร้อยละ 2.35 % 0.59 % 16.47 % 0.00 % 0.00 % 80.59 %

109 : 3 , 0 , 20 , 0 , 0 , 86...2.75 , 0.00 , 18.35 , 0.00 , 0.00 , 78.90 = 23 : 21.10
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 170 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 19.41%

Powered By www.thaieducation.net