โรงเรียนวัดน้อย (สพป.สิงห์บุรี) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัฒน์สิตา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 1 1 2 0 5 8
ร้อยละ 5.88 % 5.88 % 11.76 % 0.00 % 29.41 % 47.06 %
ระดับประถมศึกษา
50
จำนวน(คน) 0 0 3 1 7 39
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.00 % 2.00 % 14.00 % 78.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
11
จำนวน(คน) 0 0 1 0 1 9
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 9.09 % 81.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 78 คน
จำนวน(คน) 1 1 6 1 13 56
ร้อยละ 1.28 % 1.28 % 7.69 % 1.28 % 16.67 % 71.79 %

67 : 1 , 1 , 5 , 1 , 12 , 47...1.49 , 1.49 , 7.46 , 1.49 , 17.91 , 70.15 = 20 : 29.85
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 78 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 28.21%

Powered By www.thaieducation.net