โรงเรียนวัดถอนสมอ (สพป.สิงห์บุรี) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัฒน์สิตา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 0 1 13 1 0 23
ร้อยละ 0.00 % 2.63 % 34.21 % 2.63 % 0.00 % 60.53 %
ระดับประถมศึกษา
135
จำนวน(คน) 1 1 32 0 0 101
ร้อยละ 0.74 % 0.74 % 23.70 % 0.00 % 0.00 % 74.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 173 คน
จำนวน(คน) 1 2 45 1 0 124
ร้อยละ 0.58 % 1.16 % 26.01 % 0.58 % 0.00 % 71.68 %

173 : 1 , 2 , 45 , 1 , 0 , 124...0.58 , 1.16 , 26.01 , 0.58 , 0.00 , 71.68 = 49 : 28.32
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 28.32%

Powered By www.thaieducation.net