โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล (สพป.สิงห์บุรี) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัฒน์สิตา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
6
จำนวน(คน) 2 2 0 2 0 0
ร้อยละ 33.33 % 33.33 % 0.00 % 33.33 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
22
จำนวน(คน) 0 1 3 0 0 18
ร้อยละ 0.00 % 4.55 % 13.64 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
17
จำนวน(คน) 2 1 4 0 0 10
ร้อยละ 11.76 % 5.88 % 23.53 % 0.00 % 0.00 % 58.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 45 คน
จำนวน(คน) 4 4 7 2 0 28
ร้อยละ 8.89 % 8.89 % 15.56 % 4.44 % 0.00 % 62.22 %

28 : 2 , 3 , 3 , 2 , 0 , 18...7.14 , 10.71 , 10.71 , 7.14 , 0.00 , 64.29 = 10 : 35.71
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 45 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 37.78%

Powered By www.thaieducation.net