โรงเรียนวัดเตย (สพป.สิงห์บุรี) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัฒน์สิตา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 12
ร้อยละ 6.67 % 6.67 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
47
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 45
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.26 % 0.00 % 0.00 % 95.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
23
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 21
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 91.30 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 85 คน
จำนวน(คน) 2 1 4 0 0 78
ร้อยละ 2.35 % 1.18 % 4.71 % 0.00 % 0.00 % 91.76 %

62 : 1 , 1 , 3 , 0 , 0 , 57...1.61 , 1.61 , 4.84 , 0.00 , 0.00 , 91.94 = 5 : 8.06
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 85 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 8.24%

Powered By www.thaieducation.net