โรงเรียนวัดอัมพวัน (สพป.สิงห์บุรี) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัฒน์สิตา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 2 1 1 1 0 18
ร้อยละ 8.70 % 4.35 % 4.35 % 4.35 % 0.00 % 78.26 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 2 1 22 0 1 82
ร้อยละ 1.85 % 0.93 % 20.37 % 0.00 % 0.93 % 75.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 2 1 16 0 0 35
ร้อยละ 3.70 % 1.85 % 29.63 % 0.00 % 0.00 % 64.81 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 185 คน
จำนวน(คน) 6 3 39 1 1 135
ร้อยละ 3.24 % 1.62 % 21.08 % 0.54 % 0.54 % 72.97 %

131 : 4 , 2 , 23 , 1 , 1 , 100...3.05 , 1.53 , 17.56 , 0.76 , 0.76 , 76.34 = 31 : 23.66
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 185 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 27.03%

Powered By www.thaieducation.net