โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม) (สพป.สิงห์บุรี) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัฒน์สิตา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 2 0 2 1 0 14
ร้อยละ 10.53 % 0.00 % 10.53 % 5.26 % 0.00 % 73.68 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 3 0 8 0 0 51
ร้อยละ 4.84 % 0.00 % 12.90 % 0.00 % 0.00 % 82.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
30
จำนวน(คน) 1 0 5 0 0 24
ร้อยละ 3.33 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 111 คน
จำนวน(คน) 6 0 15 1 0 89
ร้อยละ 5.41 % 0.00 % 13.51 % 0.90 % 0.00 % 80.18 %

81 : 5 , 0 , 10 , 1 , 0 , 65...6.17 , 0.00 , 12.35 , 1.23 , 0.00 , 80.25 = 16 : 19.75
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 111 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 19.82%

Powered By www.thaieducation.net