โรงเรียนวัดสิงห์ (สพป.สิงห์บุรี) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัฒน์สิตา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 8 0 2 0 2 15
ร้อยละ 29.63 % 0.00 % 7.41 % 0.00 % 7.41 % 55.56 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 13 2 10 3 0 58
ร้อยละ 15.12 % 2.33 % 11.63 % 3.49 % 0.00 % 67.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 113 คน
จำนวน(คน) 21 2 12 3 2 73
ร้อยละ 18.58 % 1.77 % 10.62 % 2.65 % 1.77 % 64.60 %

113 : 21 , 2 , 12 , 3 , 2 , 73...18.58 , 1.77 , 10.62 , 2.65 , 1.77 , 64.60 = 40 : 35.40
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 113 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 35.40%

Powered By www.thaieducation.net