โรงเรียนวัดสาธุการาม (สพป.สิงห์บุรี) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัฒน์สิตา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 3 2 3 0 0 1
ร้อยละ 33.33 % 22.22 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 11.11 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 4 1 5 4 3 34
ร้อยละ 7.84 % 1.96 % 9.80 % 7.84 % 5.88 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 60 คน
จำนวน(คน) 7 3 8 4 3 35
ร้อยละ 11.67 % 5.00 % 13.33 % 6.67 % 5.00 % 58.33 %

60 : 7 , 3 , 8 , 4 , 3 , 35...11.67 , 5.00 , 13.33 , 6.67 , 5.00 , 58.33 = 25 : 41.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 60 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67%

Powered By www.thaieducation.net