โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี (สพป.สิงห์บุรี) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัฒน์สิตา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 1 2 6 0 0 12
ร้อยละ 4.76 % 9.52 % 28.57 % 0.00 % 0.00 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 0 1 22 0 0 47
ร้อยละ 0.00 % 1.43 % 31.43 % 0.00 % 0.00 % 67.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 91 คน
จำนวน(คน) 1 3 28 0 0 59
ร้อยละ 1.10 % 3.30 % 30.77 % 0.00 % 0.00 % 64.84 %

91 : 1 , 3 , 28 , 0 , 0 , 59...1.10 , 3.30 , 30.77 , 0.00 , 0.00 , 64.84 = 32 : 35.16
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 91 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 35.16%

Powered By www.thaieducation.net