โรงเรียนวัดตะโกรวม (สพป.สิงห์บุรี) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัฒน์สิตา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 8
ร้อยละ 0.00 % 10.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
60
จำนวน(คน) 1 0 9 0 0 50
ร้อยละ 1.67 % 0.00 % 15.00 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
26
จำนวน(คน) 1 1 6 1 0 17
ร้อยละ 3.85 % 3.85 % 23.08 % 3.85 % 0.00 % 65.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 96 คน
จำนวน(คน) 2 2 16 1 0 75
ร้อยละ 2.08 % 2.08 % 16.67 % 1.04 % 0.00 % 78.13 %

70 : 1 , 1 , 10 , 0 , 0 , 58...1.43 , 1.43 , 14.29 , 0.00 , 0.00 , 82.86 = 12 : 17.14
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 96 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21.88%

Powered By www.thaieducation.net