โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (สพป.สิงห์บุรี) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัฒน์สิตา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 3 3 2 0 0 0
ร้อยละ 37.50 % 37.50 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
25
จำนวน(คน) 5 2 16 0 2 0
ร้อยละ 20.00 % 8.00 % 64.00 % 0.00 % 8.00 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 33 คน
จำนวน(คน) 8 5 18 0 2 0
ร้อยละ 24.24 % 15.15 % 54.55 % 0.00 % 6.06 % 0.00 %

33 : 8 , 5 , 18 , 0 , 2 , 0...24.24 , 15.15 , 54.55 , 0.00 , 6.06 , 0.00 = 33 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 33 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net