โรงเรียนวัดแหลมคาง (สพป.สิงห์บุรี) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัฒน์สิตา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 17
ร้อยละ 4.55 % 0.00 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 77.27 %
ระดับประถมศึกษา
60
จำนวน(คน) 8 0 6 0 3 43
ร้อยละ 13.33 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 5.00 % 71.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 1 0 8 0 5 30
ร้อยละ 2.27 % 0.00 % 18.18 % 0.00 % 11.36 % 68.18 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 126 คน
จำนวน(คน) 10 0 18 0 8 90
ร้อยละ 7.94 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 6.35 % 71.43 %

82 : 9 , 0 , 10 , 0 , 3 , 60...10.98 , 0.00 , 12.20 , 0.00 , 3.66 , 73.17 = 22 : 26.83
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 126 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57%

Powered By www.thaieducation.net