โรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) (สพป.สิงห์บุรี) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัฒน์สิตา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 3 0 3 0 0 18
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 9 0 14 2 0 37
ร้อยละ 14.52 % 0.00 % 22.58 % 3.23 % 0.00 % 59.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27
จำนวน(คน) 3 0 8 1 0 15
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 29.63 % 3.70 % 0.00 % 55.56 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 113 คน
จำนวน(คน) 15 0 25 3 0 70
ร้อยละ 13.27 % 0.00 % 22.12 % 2.65 % 0.00 % 61.95 %

86 : 12 , 0 , 17 , 2 , 0 , 55...13.95 , 0.00 , 19.77 , 2.33 , 0.00 , 63.95 = 31 : 36.05
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 113 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 38.05%

Powered By www.thaieducation.net