โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี (สพป.สิงห์บุรี) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัฒน์สิตา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 0 0 1 18 0 29
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.08 % 37.50 % 0.00 % 60.42 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 9 1 23 0 0 72
ร้อยละ 8.57 % 0.95 % 21.90 % 0.00 % 0.00 % 68.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 3 1 26 0 0 21
ร้อยละ 5.88 % 1.96 % 50.98 % 0.00 % 0.00 % 41.18 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 204 คน
จำนวน(คน) 12 2 50 18 0 122
ร้อยละ 5.88 % 0.98 % 24.51 % 8.82 % 0.00 % 59.80 %

153 : 9 , 1 , 24 , 18 , 0 , 101...5.88 , 0.65 , 15.69 , 11.76 , 0.00 , 66.01 = 52 : 33.99
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 204 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 40.20%

Powered By www.thaieducation.net