โรงเรียนวัดข่อย (สพป.สิงห์บุรี) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัฒน์สิตา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 1 1 5 2 6 22
ร้อยละ 2.70 % 2.70 % 13.51 % 5.41 % 16.22 % 59.46 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 4 4 9 8 13 34
ร้อยละ 5.56 % 5.56 % 12.50 % 11.11 % 18.06 % 47.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 0 0 7 0 7 20
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 20.59 % 0.00 % 20.59 % 58.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 143 คน
จำนวน(คน) 5 5 21 10 26 76
ร้อยละ 3.50 % 3.50 % 14.69 % 6.99 % 18.18 % 53.15 %

109 : 5 , 5 , 14 , 10 , 19 , 56...4.59 , 4.59 , 12.84 , 9.17 , 17.43 , 51.38 = 53 : 48.62
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 46.85%

Powered By www.thaieducation.net