โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง (สพป.สิงห์บุรี) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัฒน์สิตา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 0 2 2 0 0 15
ร้อยละ 0.00 % 10.53 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 4 0 14 0 0 36
ร้อยละ 7.41 % 0.00 % 25.93 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
24
จำนวน(คน) 1 2 5 0 0 16
ร้อยละ 4.17 % 8.33 % 20.83 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 97 คน
จำนวน(คน) 5 4 21 0 0 67
ร้อยละ 5.15 % 4.12 % 21.65 % 0.00 % 0.00 % 69.07 %

73 : 4 , 2 , 16 , 0 , 0 , 51...5.48 , 2.74 , 21.92 , 0.00 , 0.00 , 69.86 = 22 : 30.14
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 97 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30.93%

Powered By www.thaieducation.net