โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 0 0 1 1 0 5
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.29 % 14.29 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 5 6 0 0 0 87
ร้อยละ 5.10 % 6.12 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 88.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 105 คน
จำนวน(คน) 5 6 1 1 0 92
ร้อยละ 4.76 % 5.71 % 0.95 % 0.95 % 0.00 % 87.62 %

105 : 5 , 6 , 1 , 1 , 0 , 92...4.76 , 5.71 , 0.95 , 0.95 , 0.00 , 87.62 = 13 : 12.38
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 105 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 12.38%

Powered By www.thaieducation.net