โรงเรียนบ้านดงดินแดง (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 5 1 2 1 1 12
ร้อยละ 22.73 % 4.55 % 9.09 % 4.55 % 4.55 % 54.55 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 14 11 12 10 3 29
ร้อยละ 17.72 % 13.92 % 15.19 % 12.66 % 3.80 % 36.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
72
จำนวน(คน) 9 18 8 16 13 8
ร้อยละ 12.50 % 25.00 % 11.11 % 22.22 % 18.06 % 11.11 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 173 คน
จำนวน(คน) 28 30 22 27 17 49
ร้อยละ 16.18 % 17.34 % 12.72 % 15.61 % 9.83 % 28.32 %

101 : 19 , 12 , 14 , 11 , 4 , 41...18.81 , 11.88 , 13.86 , 10.89 , 3.96 , 40.59 = 60 : 59.41
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 124 คน คิดเป็นร้อยละ 71.68%

Powered By www.thaieducation.net