โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 0 1 5 0 0 44
ร้อยละ 0.00 % 2.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 88.00 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 0 0 16 0 0 124
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.43 % 0.00 % 0.00 % 88.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 65
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.41 % 0.00 % 0.00 % 95.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 258 คน
จำนวน(คน) 0 1 24 0 0 233
ร้อยละ 0.00 % 0.39 % 9.30 % 0.00 % 0.00 % 90.31 %

190 : 0 , 1 , 21 , 0 , 0 , 168...0.00 , 0.53 , 11.05 , 0.00 , 0.00 , 88.42 = 22 : 11.58
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 258 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 9.69%

Powered By www.thaieducation.net