โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 1 2 4 0 0 19
ร้อยละ 3.85 % 7.69 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 73.08 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 7 4 17 1 0 64
ร้อยละ 7.53 % 4.30 % 18.28 % 1.08 % 0.00 % 68.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 119 คน
จำนวน(คน) 8 6 21 1 0 83
ร้อยละ 6.72 % 5.04 % 17.65 % 0.84 % 0.00 % 69.75 %

119 : 8 , 6 , 21 , 1 , 0 , 83...6.72 , 5.04 , 17.65 , 0.84 , 0.00 , 69.75 = 36 : 30.25
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 119 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25%

Powered By www.thaieducation.net