โรงเรียนบ้านเขาตะแคง (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 2 1 4 2 1 8
ร้อยละ 11.11 % 5.56 % 22.22 % 11.11 % 5.56 % 44.44 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 4 3 4 3 4 48
ร้อยละ 6.06 % 4.55 % 6.06 % 4.55 % 6.06 % 72.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
84
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 84
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 168 คน
จำนวน(คน) 6 4 8 5 5 140
ร้อยละ 3.57 % 2.38 % 4.76 % 2.98 % 2.98 % 83.33 %

84 : 6 , 4 , 8 , 5 , 5 , 56...7.14 , 4.76 , 9.52 , 5.95 , 5.95 , 66.67 = 28 : 33.33
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 168 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67%

Powered By www.thaieducation.net