โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย (สพป.ลพบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นภาดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 2 1 1 1 0 11
ร้อยละ 12.50 % 6.25 % 6.25 % 6.25 % 0.00 % 68.75 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 15 2 10 2 5 40
ร้อยละ 20.27 % 2.70 % 13.51 % 2.70 % 6.76 % 54.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 90 คน
จำนวน(คน) 17 3 11 3 5 51
ร้อยละ 18.89 % 3.33 % 12.22 % 3.33 % 5.56 % 56.67 %

90 : 17 , 3 , 11 , 3 , 5 , 51...18.89 , 3.33 , 12.22 , 3.33 , 5.56 , 56.67 = 39 : 43.33
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 90 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33%

Powered By www.thaieducation.net