โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 8 0 2 0 0 31
ร้อยละ 19.51 % 0.00 % 4.88 % 0.00 % 0.00 % 75.61 %
ระดับประถมศึกษา
147
จำนวน(คน) 7 4 18 0 0 118
ร้อยละ 4.76 % 2.72 % 12.24 % 0.00 % 0.00 % 80.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 0 0 7 0 0 59
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.61 % 0.00 % 0.00 % 89.39 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 254 คน
จำนวน(คน) 15 4 27 0 0 208
ร้อยละ 5.91 % 1.57 % 10.63 % 0.00 % 0.00 % 81.89 %

188 : 15 , 4 , 20 , 0 , 0 , 149...7.98 , 2.13 , 10.64 , 0.00 , 0.00 , 79.26 = 39 : 20.74
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 254 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 18.11%

Powered By www.thaieducation.net