โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 3.33 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 2 0 14 0 0 67
ร้อยละ 2.41 % 0.00 % 16.87 % 0.00 % 0.00 % 80.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 31
ร้อยละ 3.03 % 0.00 % 3.03 % 0.00 % 0.00 % 93.94 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 3 1 17 0 0 125
ร้อยละ 2.05 % 0.68 % 11.64 % 0.00 % 0.00 % 85.62 %

113 : 2 , 1 , 16 , 0 , 0 , 94...1.77 , 0.88 , 14.16 , 0.00 , 0.00 , 83.19 = 19 : 16.81
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 14.38%

Powered By www.thaieducation.net