โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 3 2 5 0 0 33
ร้อยละ 6.98 % 4.65 % 11.63 % 0.00 % 0.00 % 76.74 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 3 0 9 0 0 72
ร้อยละ 3.57 % 0.00 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 1 0 5 0 0 35
ร้อยละ 2.44 % 0.00 % 12.20 % 0.00 % 0.00 % 85.37 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 168 คน
จำนวน(คน) 7 2 19 0 0 140
ร้อยละ 4.17 % 1.19 % 11.31 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %

127 : 6 , 2 , 14 , 0 , 0 , 105...4.72 , 1.57 , 11.02 , 0.00 , 0.00 , 82.68 = 22 : 17.32
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 168 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67%

Powered By www.thaieducation.net