โรงเรียนบ้านประสุข (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 1 2 4 0 0 54
ร้อยละ 1.64 % 3.28 % 6.56 % 0.00 % 0.00 % 88.52 %
ระดับประถมศึกษา
166
จำนวน(คน) 2 2 15 0 0 147
ร้อยละ 1.20 % 1.20 % 9.04 % 0.00 % 0.00 % 88.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76
จำนวน(คน) 5 0 10 0 0 61
ร้อยละ 6.58 % 0.00 % 13.16 % 0.00 % 0.00 % 80.26 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 303 คน
จำนวน(คน) 8 4 29 0 0 262
ร้อยละ 2.64 % 1.32 % 9.57 % 0.00 % 0.00 % 86.47 %

227 : 3 , 4 , 19 , 0 , 0 , 201...1.32 , 1.76 , 8.37 , 0.00 , 0.00 , 88.55 = 26 : 11.45
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 303 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 13.53%

Powered By www.thaieducation.net